Kullanım ve Satış Koşulları

I.KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıda belirtilen vede kullanım ve satış koşullarında yer alan,

CeloTur, Bacomİnternet Hizmetleri Turizm Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım A.Ş.  ve "www.CeloTur.com" adlı internet sitesini,

SİTE, "www.CeloTur.com"adlı alan adında bulunan web sitesini,

KULLANICI, SİTE'ye üye olan ve SİTE aracılığı ile FİRMA tarafından tedarik edilen/ sunulan/ gerçekleştirilip ifa edilecek olan hizmetlerden veya ürünlerden yararlanan gerçek kişiyi,

FİRMA, SİTE'de  yayınlanacak ve Site vasıtasıyla FİRMA tarafından satışa arz edilecek olan hizmetleri veya ürünleri, KULLANICI'ya bedeli karşılığında yine SİTE'de ilan edilecek koşul ve şartlar çerçevesinde sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,

HİZMET/LER, SİTE'de yayınlanacak ve Site aracılığı ile FİRMA tarafından satışa sunulacak ve FİRMAtarafından  sağlanan/ sunulan/ ifa edilecek olan hizmetleri veya ürünleri ifade eder.

FİRMA ve CeloTur birbirinden münferit , bağımsız ve ayrı gerçek /tüzel kişilerdir. CeloTur, KULLANICI ile FİRMA’yi bir araya getiren ve hiçbir şekilde HİZMETLERİ tedarik edecek olan ,hizmeti sunacak olan veya da hizmeti ifa edecek olan taraf olmayıp ayrıca hizmeti sağlayacak, sunacak, ifa edecek olan FİRMA’nında acentesi ,bayisi , temsilcisi, ortağı olmayan bir platformdur. Dolayısıyla KULLANICI’ya hizmeti ifa etmek ve sağlamakla tek yükümlü olan bizzat FİRMA’dır. Bu nedenle CeloTur sadece KULLANICI’yave FİRMA’ya aracılık eden ve bunlar arasındaki hizmet sunumu veya ürün satımına ilişkin münasebetin tarafı değildir ve taraf olarak addedilmesi mümkün değildir. HİZMETLER ,CeloTur’ın garantisi ve taahhüdü altında olmayıp aksine FİRMA’nın garantisi ve taahhüdü altındadır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, CeloTur ‘ın rolü FİRMA ve KULLANICI'yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

 

KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin tüm bu koşulların oluştuğunu ve varlığını kabul edip anladığını ve söz konusu bu şartlara tabi olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili mevcut yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

 

CeloTur, SİTE'de  dilediği zamanda ve herhangi bir zaman diliminde söz konusu bu koşullarda değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutmakla beraber söz konusu bu değişiklikler SİTE’de ilan edilir edilmez başka bir şarta gerek kalmaksızın yürürlüğe girer ve uygulanır.. KULLANICI'nın, mevcut koşullarda ki değişikliklerden sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE aracılığı ile FİRMA tarafından ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

KULLANICI, Kullanım koşullarını ve bu doğrultuda ki kabul ettiği yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmekle mükellef olup aksi durumda CeloTur tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini, ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

CeloTur, KULLANICI’nın söz konusu kabul ve taahhüt ettiği Kullanım Koşulları'nın aykırılıları tespit ettiği durumlarda KULLANICI'nın hesabını herhangi gerekçe ve  sebep ya da somut bir delil göstermeksizin tek taraflı iptal edebilir. Bu iptal ile birlikte KULLANICI, SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm hakları da kaybetmiş ve iptal edilmiş sayılacaktır. KULLANICI, kullanım koşullarının ihlali dolayısıyla  iptal edilen haklarına ilişkin CeloTur'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, bu SİTE'yisadece kişisel kullanımı için ziyaret etme hakkına sahip olduğunu ve yalnızca bu amaçla görüntüleme ve de kopyalama hakkı olduğunu başka bir amaç ve saikle hareket edemeyeceğini ve buna yetki ve hakkı olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi durum  (bilgi ve içeriğin alınması,görüntülerin izlenmesi, etkinliklerin  takibi ,bunların kopyalanması veya kamuya teşhir edilmesi ) CeloTur’ın özel ve yazılı muvafakatine tabidir.KULLANICI bu durumu bilip kabul ve taahhüt etmektedir. Yine CeloTur’ın özel ve yazılı iznini almadıkça KULLANICI, SİTEYE derinlemesine bağlanmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. Zira sitenin yazılımı ,içeriği ve telif hakları CeloTur’a aittir ve yasal olarak telif hakları korunmaktadır.SİTE içerisinde yer alan kanuni telif hakları ile buna dair uyarı yazıları ile görsellerin dikkate alınması ve silinip ve kaldırılmaması gerekmektedir. Zira bu yasağa aykırılık KULLANICI’nın hukuki sorumluluğuna neden olacaktır.KULLANICI bu durumu kabul ve taahhüt etmektedir. Yine KULLANICI ,CeloTur’nın açık ve yazılı onayını almadıkça söz konusu site bilgilerini ,yazılımını,tüm içeriğini kamuya teşhir etmeyeceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

CeloTur, SİTE'deyer alan ve KULLANICI tarafından beyan edilen ve ona ait olan kimlik ve şahıs bilgileri, KULLANICI güvenliği açısından ve kendi sorumluluklarını ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği şekilde kullanma hakkına sahip olup KULLANICI beyan ettiği bu bilgilerin belirtilen amaçlarla kullanımına rıza verip muvafakat etmektedir. Ayrıca CeloTur bu bilgileri bir veri tabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

KULLANICI, CeloTur aracılığı ile FİRMA tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI'nınsisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla CeloTur ‘ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi birs orumluluğu yoktur.

KULLANICI, CeloTur‘ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etme hakkına sahip bulunmamaktadır. KULLANICI ,SİTE’yemüdahale etmek veya böyle bir teşebbüste bulunmak amacıyla  herhangi bir cihaz, yazılım veya başkaca biryol kullanmayacağını ayrıca SİTE’nin altyapısının üzerine makul olmayan veya aşırı yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt eder.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

KULLANICI’nın, CeloTur’ın açık ve yazılı onayını almadan ayrıca geçerli bir savunması ve haklı sebebi bulunmadan  SİTE’nin telif haklarına konu doneleri,bilgileri,materyalleri yasa dışı yollarla iletmek amacıyla kullanması hak ve imtiyazlarının sona ermesine neden olacaktır. Özellikle,bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan KULLANICI'lar, SİTE'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Aksi sonuçların doğumunda (bir hakkın ihlaline neden olma, bir hakka tecavüz edilmesi durumunda telif hakkı ve kişilik hakları sahibinin veya onun temsilcisinin FİRMA’mıza bildirimi veya durumun mahkeme kararıyla sabit olması yada bizzat ilgilisinin bu yöndeki ikrarı)  KULLANICI’nın SİTE’yi kullanım ve erişim hakkı iptal edilecektir. CeloTur kendisine bu hususta yani tecavüz ve hak ihlallerine yönelik yapılan bildirimlere vicdanen kanaat getirirse sahip olduğu mutlak takdirine göre KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

KULLANICI'nın, SİTE'yiher türlü kullanımından dolayı (mesela başka bir siteye bağlanmak amacıyla veya başka bir sitedeki içeriğe ulaşmak amacıyla vs )  üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanları ve talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

CeloTur, SİTE'nin kesintisiz ve hatasız olacağını taahhüt ve garanti etmemektedir. Ya da BİRLİTEALALIM, KULLANICI’nın ,SİTE’yi her kullanımında ve SİTE’ye her erişiminde içeriğinin kullanılmasıyla belirli bazı sonuçlar elde edeceğinde garanti etmemektedir. SİTE ve içeriği KULLANICI’lara mevcut haliyle olduğu gibi sunulmaktadır. CeloTur, SİTE'nin kullanılmasından ya da CeloTur hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garantivermez. KULLANICI bu durumu bilip kabul etmektedir.

CeloTur, KULLANICI'nın SİTE'den indirdiği veya yüklediği dosyalarda virüs olmadığını ya da bunlarda başkaca cihazları bozucu ve zarar verici özellikler bulunup bulunmadığını garanti etmemektedir.

CeloTur, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler ded ahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. CeloTur, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

CeloTur, SİTEüzerinde, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi teşebbüslerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere'link' verebilir. Bu 'link'ler, CeloTur tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CeloTur ‘ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

CeloTur’ın hizmetin sağlayıcısı ve ifa edicisi olmadığı gibi söz konusu hizmetin sunumundan ifasından dolayı yaşanacak sorunlara dair sorumlulukları reddeder. Daha açık bir anlatımla ; SİTE'nin üçüncü şahıs KULLANICI'ları, CeloTur KULLANICI'ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının CeloTur hizmetiyle ilgili ve CeloTur aracılığı ile kullanılan HİZMETLER'LE ilgili ya da KULLANICI'nın SİTE'yi ve/veya CeloTur hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. CeloTur, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

KULLANICI,SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın vukuu halinde, bu ihtilâf kanunlar ihtilâfı kurallarına tabi olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul BAKIRKÖY mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını kabul etmektedir.

II.SATIŞKOŞULLARI

SİTE vasıtasıyla sunulan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek için SİTE’ye üye olmak öncelikli zorunluluktur.

CeloTur  hizmetin satışında yalnızca aracı oluup KULLANICI'larına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile FİRMA tarafından satışa arz edilen HİZMETLER'in KULLANICI'lar tarafından satın alınması ve ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır. KULLANICI söz konusu Hizmeti SİTE’de belirtilen koşullar ve şartlar çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak satın aldığını bilip kabul etmektedir. KULLANICI’nın HİZMETİN kullanımına yönelik ilan edilen ve belirtilen şartlar ve koşullar dışında ki değişiklik talepleri kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça KULLANICI ,FİRMA’dan satın aldığı HİZMET’i tek seferde kullanacak ve KULLANICI’nın ödediği HİZMET bedeline ilişkin fatura veya fiş HİZMET’in ifası esnasında veya en geç 7 gün içinde FİRMA tarafından tanzim edilerek KULLANICI’ya verilecektir. CeloTur’ın böyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zira kendisi ne hizmetin sağlayıcısı ne sunucusu nede ifa edicisi değildir.

Her kampanya birbirinden bağımsız olup KULLANICI'nın CeloTur aracılığı ile satın aldığı HİZMET veya kodu, FİRMA veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez. Bunun için CeloTur’ın açık ve yazılı muvafakatini alınması gerekmektedir. HİZMET için verilen kodun yada SİTE’ye erişim için verilen şifrenin çalınması yada başka bir şekilde zayi olması yada 3. şahıslar tarafından kullanılması durumunda FİRMA’nın yada CeloTur’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Fırsat çeklerinin ve kodlarının kullanımı süreye tabi olup bunlar her bir kampanyanın ilanınında ayrıca ve açıkça belirtilmektedir. KULLANICI’ların bu sürelere riayet etmesi gerekmektedir. Aksi durum bu fırsat çekleri ile HİZMET'in kullanımı için verilen kodun geçerliliğini kaybetmesine neden olacaktır. KULLANICI, süresinde kullanılmayan Fırsat Kodları veya Fırsat Çekleri nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını da kabul ve taahhüt eder.

 

KULLANICI, İŞLETME tarafından SİTE aracılığı ile satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetlerin alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde KULLANICI'yı alkol tüketimine özendirir nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, öncelikli olarak FİRMANIN'nin münferit ve tek sorumlu olduğunu ve CeloTur’IN sorumluluğunun olmadığını, HİZMETLER'e ilişkin, başta 4077 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren HİZMETLER için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca HİZMETLER'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya ve yasağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, FİRMA'nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde CeloTur ‘ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, CeloTur ‘ın FİRMA'nin HİZMETLER'i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve CeloTur'dan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca FİRMAYA'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

HİZMET’in sağlayıcısı,sunucusu ve ifa edicisi olmamasına rağmen CeloTur, isterse kendisinin mutlak takdirine bağlı olarak HİZMETLER dolayısıyla kendisine KULLANICI tarafından iletilen bu kapsamdaki başvurularını, aracı olarak ifa edip veFİRMA'ya'ye rücu edebilir. Ancak unutulmaması gereken bu durumun CeloTur’ın yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığı ve sadece kendi takdiri ile aracı olarak müşteri memnuniyeti adına yerine getireceği hususudur. Bununla birlikte HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu değildir.

CeloTur ‘ın,ilgili HİZMET'in kapsamına girdiği Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve benzeri özel kanun veya ilgili mevzuatta düzenlenen Seyahat Acentası İşletme Belgesi ve benzeri izin, ruhsat ve sair belgeyi temin etmesi; hiçbir surette Seyahat Acentası ve benzeri acente, satıcı veya sağlayıcı olduğu şeklinde yorumlanamaz.

CeloTur ‘ın işbu belgeleri temin etmesi, FİRMA'nin, başta Türkiye'de satılan paket turlara ilişkin zorunlu sigorta yapma yükümlülüğü olmak üzere, ilgili özel kanun vesair mevzuatta düzenlenen yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. KULLANICI, özel kanunlarda düzenlenen bu ve benzeri hak ve taleplerinin tek sorumlusunun FİRMA olduğunu, CeloTur ‘ın HİZMET'in satıcısı, sağlayıcısı, acentesi,bayii, seyahat acentası ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığından, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını, zorunlu sigorta da dahil olmak üzere KULLANICI'nın yasal hak ve taleplerinin muhatabı ve yükümlüsü olmadığını ve ilgili talepleri yalnızca FİRMA'ya yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

KULLANICI, yukarıda da birden çok belirttiğimiz üzere  HİZMET'i sunan kişinin CeloTur olmadığını sadece FİRMA ile KULLANICI arasında aracılık yaptığını kabul etmektedir.

 CeloTur,bu neneler çerçevesinde FİRMA  tarafından KULLANICI'ya sunulan ve/veya sağlanan HİZMET'in kusurlu ya da ayıplı olmasıve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, buna yönelik taleplerini sadece  FİRMA'ya karşı ileri süreceğini, CeloTur ‘ın bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, CeloTur’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak CeloTur, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve FİRMAYA’ya rücu edebilir.Bununla birlikte, CeloTur işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

 

4077sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN uyarınca tüketici niteliğine sahip olan KULLANICI kanunda öngörülenşartlar çerçevesinde   cayma hakkındanyararlanabilir ve HİZMETLER'e ilişkin fırsat kodunu, ürün satımına ilişkin sözleşmelerde ürünün KULLANICI'ya teslim edildiği tarihten itibaren ve diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 14 gün içerisinde iadeedebilir.

 

İade talebi, KULLANICItarafından e-posta ile veya yazılı olarak aracı olan CeloTur'a yahut doğrudan FİRMAYA iletilebilir. CeloTur çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir. KULLANICI bu durumu bilmekte ve kabul etmektedir.

CeloTur'a iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin CeloTur'a ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, CeloTur tarafından aracılık faaliyeti kapsamında, ilgili kredi kartına gerçekleştirilir.

Yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan yani usulüne uygun yapılmayan iade taleplerinde, CeloTur ‘ın takdirinde olmak üzere, fırsatın geçerlilik süresi boyunca Parapuan  iadesi yapılabilmektedir, ancak CeloTur bununla yükümlü tutulamaz. Her halukarda fırsat geçerlilik süresi aşılmış olan iade talepleri işleme alınmamaktadır.

 

Yasada cayma hakkından istisna edilen hizmet ve ürünlerde KULLANICILAR'ın iade talepleri kabul edilmez. İşbu istisnalar; yasada, Ön Bilgilendirme Formu'nda veMesafeli Satış Sözleşmesi'nde detaylıca gösterilmektedir.

 

SİTE aracılığı ile FİRMA  tarafından satılan HİZMET'in, kullanılmasının  randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması gerektirecek olması durumunda randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile FİRMA’nın arasında belirlenecektir. Bu durum CeloTur’ın sorumluluğunda değildir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI'ya tanınmış olan süreler fırsat detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin fırsat kodları KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda CeloTur ‘ın KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Bazı durum ve zamanlarda, etkinlikleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri,tatil yerleri, kişisel gelişim kursları bu etkinlikleri çeşitli sebeplerle ve gerekçelerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili HİZMET'e ilişkin bedel CeloTur tarafından FİRMA’ya ödenmişse KULLANICI'dan tahsil edilen bedelin KULLANICI'ya iadesi FİRMA tarafından yerine getirilecektir. Eğer FİRMA’ya aktarılan bedel ile CeloTur ‘ın tahsilettiği bedel arasında bir fark varsa, CeloTur ‘ın yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. CeloTur ‘ın FİRMA’ya aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI bu durumu bilip kabul etmektedir.

İadesi Mümkün Olmayan Ürünler / Hizmetler

Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

Hizmetin ifasına başlanmış veya tamamlanmış olduğu haller

ALICININ istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler-kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. -, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler) iadesi mümkün değildir.

 Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili;otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili; halka açık telefonkullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen; taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili; artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Gıdamaddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcınındüzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerinegötürülmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İŞLETME'lerin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesinin söz konusu olduğu (gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda, cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerin niteliği itibarıyle iadesi mümkün olmamaktadır. (ürünün ayıplı ve bozuk çıkma halleri dışında) Her türlü Kozmetik ürün, İç giyim ürünleri , Hertürlü kişisel bakım Ürünü, Her türlü yazılım ve programlar,DVD, VCD, CD vekasetler ile diğer ses veya görüntü kayıtları,Bilgisayar ve kırtasiye sarfmalzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

Taşınabilir Bilgisayarlar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Ürünün arızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde), orijinal işletim sistemi kurulduktan yani bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.

 

Seyahat,konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren FİRMA'ların SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya satışını yaptıkları HİZMETLER'in çeşitli koşullara bağlı olarak FİRMA tarafından ifa edilemediği durumlarda,FİRMA’'nin ilgili HİZMET'i ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayinedilmesi KULLANICI ile FİİRMA arasında yürütülecek iletişime dayalıdır.KULLANICI, bu gibi hizmetlerin FİRMA tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin CeloTur ‘ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satın aldığınız fırsatın (hizmet ya da ürün) fiyatı CeloTur.com tarafından (Bacom A.Ş.) sehven fiyatı yanlış girildi ise: müşterinin maddi kaybı olmaksızın , CeloTur.com tek taraflı olarak, yanlış fiyatla satın alınan ürünün fiyatını , müşterinin ödeme yaptığı yöntemin aynısı ile geri iade etme hakkına sahiptir. 

İşbuSözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.