Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

Ünvan : -  -  - ##s-adres##

1.2 - ALICI

İsim/Unvanı : ##a-email## - ##a-telefon## - ##a-adres##


MADDE 2 - KONU

İşbusözleşmenin konusu, ALICI' nın elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıdanitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslim ile ilgiliolarak Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun düzenlemeleri gereğince taraflarınhak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İşbu sözleşmenin konusunu oluşturacak olan ürün veya ürünlerin cinsi veya türü, miktarı, marka veya modeli, rengi, satış bedeli gibi bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

 

Toplam:

 

 

Ödeme Şekli ve Planı:  

Teslim Edilecek Kişi:      

GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI,  internet adresinde ve ayrıca işbu sözleşmenin ekli mahiyetinde olan ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sözleşme konusunu oluşturan ürünün ana nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şeklilerde yapılabilineceği ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI; ürün veya hizmet satışına ilişkin Ön Bilgilendirme formunu doldurup elektronik ortamda onayda verip teyit etmekle mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce satıcının tüketiciye vermesi gerekli olan isim veya unvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2) Sözleşmeye konu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICIYA teslim edilir. Ancak sözleşmeye konu ürün ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığının durumuna göre ön bilgiler içinde belirtilen ürün sevkiyat süresinin başlama tarihi itibariyle,ortalama sevkiyat süresi olan 5 gün içinde ALICI veya onun gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir.

4.3) Kargolu ürünlerde, aksi belirtilmedikçe, Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.Ancak kural bu olmakla birlikte söz konusu ürünün tanıtım ilanında yada Ön Bilgilendirme Formunda kargo ücretinin ALICI’ya ait olmadığı belirtilmiş ise ALICI kargo ücretinden sorumlu olmayacaktır. Kargo firmasının çeşitli nedenler ve her türlü sorun nedeniyle ürünü ALICI’ya  teslim etmemesinden yada geç teslim etmesinden SATICI sorumlu değildir.

 4.4)SATICI, sözleşme konusu ürünün hasarsız,sağlam, natamam ve siparişe siparişte belirtilen uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi yükümlülüğü altında olup aksi halde bu durumdan sorumludur.

4.5) SATICI, sözleşmenin yerine getirilmesi ve ifa süresi geçmeden  ALICI’yı bilgilendirip açıkça muvafakatini almak koşuluyla siparişe eşit kalite ve bedelde  ve de aynı evsafta başka bir ürününün teslimini ALICI’ya tedarik edebilir.

4.6) SATICI, sözleşmeye konu ürünün teslimini veya hizmetin ifasını bir takım imkansızlıklar nedeniyle yerine getiremez ise sözleşmeyi ifa yükümlülüğünün süresi geçmeden tüketiciye bildirecek ve de 10 günlük süre içinde ALICI’nın ödediği toplam tutarı kendisine iade eder.

 4.7)Ürünün teslimatının sorunsuz ve eksiksiz yerine getirilmesi için web sitemizde yer alan  Ön Bilgilendirme Formunun ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilip onaylaması şarttır. Herhangi birsebeple ürün bedeli ALICI tarafından ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ALICI sözleşmeden caymış ve SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.9) SATICI bazı olağanüstü durumlar ve mücbir sebepler yüzünden sözleşme konusu ürünü öngörülen süre içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde ALICI’nın bazı seçimlik hakları vardır. ALICI sözleşmeye konu ürünün değiştirilmesini, siparişin iptalini veya da teslimatın yapılmasını engelleyen durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesini SATICI’dan isteyebilecektir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden ve ürünün iadesinin SATICIYA ulaşmasından sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Ancak söz konusu bankanın bu iadeyi ALICI’nın hesabına geçireceği tarih konusunda SATICI’nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durum zaman zaman 2-3 haftayı bulabileceği gibi ALICI’da bu durumu bilip kabul etmektedir.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI

Ürün satışlarında: ALICI, SATICI’ nın kendisi tarafından bildirilen teslimat adresine işbu sözleşme konusu ürünün teslimini müteakip 14(ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ve de hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla (e-posta adresine) bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda SATICI, sözleşme konusu ürünü işbu madde dâhilinde iade almayı taahhüt etmektedir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına bağlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

ALICI’nın Cayma hakkı için yasal süre olan 14 (ondört) gün içerisinde doğrudan ve bizzat SATICI’ya veya aracı olan  CeloTur.com’a yazılı olarak veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. SATICI yasal süre geçtikten sonra veya ürünü kullandıktan sonra başvuruda bulunursa bu durum ALICI tarafından başka bir gerekçeye ve nedene gerek kalmaksızın reddedilecektir. CeloTur çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) ALICI’ya veya ALICI’nın istemi doğrultusunda 3.Kişilere teslim edilen ürünün faturası,

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı,varsa standart aksesuarları, varsa ürün ile birlikte teslim edilmiş kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve diğer belgeler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

SATICI, yasal şartları mevcut olan cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 içerisinde tahsil edilmiş olan bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

Malın değerinde bir azalma olması ve bu durumun ALICI’nın kusurundan kaynaklanması halinde veya iadenin yine ALICI’nın kusuru nedeniyle imkânsızlaşması halinde ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

CeloTur, aracı olarak iade gerçekleştirdiği durumlarda; ALICI’nın geçerli cayma hakkını müteakiben en geç10 gün içerisinde, ilgili kredi kartına iadeyi gerçekleştirir.

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasalbaşvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde CeloTur tarafından fırsatın geçerlilik süresi boyunca Para puani adesi yapılabilmektedir, ancak bu durum da takdir yetkisi olan CeloTur ALICI tarafından bununla yükümlü tutulamaz. Her halukarda Fırsat geçerlilik süresi aşılmış olan iade talepleri işleme alınmamaktadır.

Bununla birlikte, CeloTur işbu başvuruları tamamen müşteri memnuniyeti adına kendi takdir yetkisini kullanarak aracı şeklinde yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz. ALICI bu durumu bilip teyit etmektedir.


MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR  (ÜRÜN/HİZMET/ÖDEME YÖNTEMİ)

Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

Hizmetin ifasına başlanmış veya tamamlanmış olduğu haller

ALICININ istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla,ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler-kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs.  tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler) iadesi mümkün değildir.

Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili;otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili; halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen; taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili; artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya iş yerine götürülmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İŞLETME'lerin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesinin söz konusu olduğu (gösteri,Tiyatro,Cinema Bileti, konser, tur, uçuş vb.hizmetler) durumlarda, cayma hakkı kullanılamaz. Cinema Biletlerinde PNR kodu müşteriye gittiği anda sisteme tekrar yüklenilemediği için hiç bir suretle iptal yada iadesi olamamaktadır.

Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış olması şartına bağlıdır.

Her türlü Kozmetik ürün, İç giyim ürünleri,Her türlü kişisel bakım Ürünü,Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD vekasetler ile diğer ses veya görüntü kayıtları,Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

Taşınabilir Bilgisayarlar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Ürünün arızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde), orijinal işletim sistemi kurulduktan yani bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.


MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İş bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.


SATICI:  

Ünvan  :

Telefon :

E-posta :  

Adres :  ##s-adres##


ALICI:  

İsim:  

Email : ##a-email## 

Telefon : ##a-telefon##

Adres : ##a-adres##

Tarih : 21.09.2019 08:16:11